Month: May 2018

Tác động của công nghệ vào làm kế toán

Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong các hoạt động thông tin kế toán. Góp phần làm thay đổi toàn diện lĩnh vực của kế toán qua phương thức xử lý dữ liệu nhanh chóng và cung cấp thông tin kế toán vượt trội so với...