Doanh nghiệp không phải kê khai thuế GTGT trong trường hợp nào?

Kê khai thuế và nộp thuế là một trong những nghĩa vụ về thuế mà doanh nghiệp cần làm vào mỗi quý, mỗi năm. Ngoài sự quan tâm dành cho những việc như hồ sơ kê khai thuế gồm những gì? DN phải kê khai những loại thuế nào? Nếu DN cách chừa hóa đơn điện tử kê khai có hợp lệ không?,… thì những trường hợp không phải kê khai thuế giá trị gia tăng cũng cần kế toán phải nắm được. Chi tiết về các trường hợp không phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT sẽ được nêu cụ thể qua bài viết này.

1. DN sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam, gồm các trường hợp:

– Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế);

– Quảng cáo, tiếp thị;

– Xúc tiến đầu tư và thương mại;

– DN môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;

– Đào tạo.

kê khai thuế GTGT

2. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán

Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

3. DN, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế:

– Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho DN, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

– DN, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

4. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về sau

– Khoản thu về bồi thường bằng tiền, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

– DN khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục chi để lập chứng từ chi tiền.

– Nếu bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai theo quy định.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sử chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo luật định.

5. Tổ chức cá nhân là người không phải nộp thuế GTGT

6. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh: Các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

5 LỢI ÍCH KHÔNG THỂ BỎ QUA CỦA NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX – TÍCH HỢP NHIỀU TIỆN ÍCH TRONG MỘT

7. Các trường hợp khác

– Tổ chức, cá nhân thực hiện góp vốn bằng tài sản để thành lập DN.

– Có sự điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong DN; Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp.

– Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

– Một số khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

– Doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ.

– Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

– Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT.

– DN nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.