Những điều cần biết về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gồm đối tượng nộp định kỳ theo quý và nộp theo tháng. Việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hiện nay vẫn đang khiến các kế toán nhầm lẫn, gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Ngoài việc hướng dẫn kế toán cài đặt phần mềm HTKK mới nhất, cài đặt iTaxViewer mới nhất để phục vụ công việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì trong bài viết này sẽ liệt kê chi tiết những điều cần biết về việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Quy định về việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Trước ngày 01/07/2013 thì báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn chỉ có một kỳ kê khai là kỳ theo quý nhưng kể từ khi có công văn 7527 và công văn 5374 ngày 13/08/2013 hướng dẫn công văn 7527 ngày 12/06/2013 quy định như sau ” ….yêu cầu các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng …”.

báo cáo sử dụng hóa đơn

Thời điểm sau ngày 01/07/2013: khi BTC ban hành Thông Tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/06/2014 quy định rõ hơn về việc làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng tại điều 27 như sau: “Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Tại thời điểm hiện tại:áp dụng theo TT 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25/08/2014 sửa đổi bổ sung TT39/2014 – chi tiết tại khoản 4 điều 5, có xác định rõ đối tượng làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là: dành cho doanh nghiệp thuộc rủi ro cao về thuế ( đối tượng này sẽ nhận được thông báo của cơ quan thuế quản lý trực tiếp).

Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng gồm:

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm.

Doanh nghiệp cố ý hoặc có chủ ý sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để trốn thuế, gian lận thuế và bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế; doanh nghiệp được cơ quan có liên quan thông báo cho cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở về việc có hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế 

Doanh nghiệp không phải kê khai thuế GTGT trong trường hợp nào? 

5 lợi ích không thể bỏ qua của nộp thuế điện tử

Trên đây là đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Từ ngày 01/11/2020 bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, những doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế sẽ sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Như vậy, trên đây là những quy định về việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng mà doanh nghiệp cần phải nắm rõ để có thể triển khai thực hiện một cách tốt nhất. Đối với các nhóm đối tượng không thuộc trường hợp phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì sẽ thực hiện việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý như bình thường.