Những quy định về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất kinh doanh thì đều cần phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc nộp thuế hiện nay đã được thực hiện nhanh chóng trên hệ thống thuế điện tử eTax, để có thể triển khai thực hiện kê khai, nộp thuế một cách dễ dàng, doanh nghiệp cần phải thực hiện cài đặt một trong các ứng dụng như Java kê khai thuế để tiến hành thực hiện tốt nhất. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu các quy định về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những điều vô cùng cần thiết. Tìm hiểu chi tiết hơn về quy định kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp chính là khai thuế theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc có thể khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện việc chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hay giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

thuế TNDN

Quy định về thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật đã quy định rất rõ ràng về thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể như sau: Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

Những điều cần biết về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng 

Doanh nghiệp không phải kê khai thuế GTGT trong trường hợp nào?

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là 4 ngày kể từ ngày có quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Các trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh:

– Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.

– Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

– Thời hạn nộp tờ khai thuế TNDN theo lần phát sinh chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày phát sinh.

Như vậy, trên đây là những quy định mới nhất về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những nghĩa vụ bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện. Pháp Luật đã quy định rất rõ ràng về các mức hình phạt đối hành vi trốn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp muộn. Do đó, các doanh nghiệp cần phải lưu ý về thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để có thể tiến hành triển khai thực hiện một cách đúng thời hạn, không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp mình.