Tác động của công nghệ vào làm kế toán

Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong các hoạt động thông tin kế toán. Góp phần làm thay đổi toàn diện lĩnh vực của kế toán qua phương thức xử lý dữ liệu nhanh chóng và cung cấp thông tin kế toán vượt trội so với...

Lĩnh vực kế toán và cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Bạn có biết, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã làm thay đổi môi trường, điều kiện làm việc của người trong lĩnh vực kế toán. Hôm nay, Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu đến bạn một số vấn đề liên quan đến xu hướng, môi trường làm...